Print This Page

Ogłoszenia

Akcja "Szlachetna paczka"
Szanowni Rodzice!
Jak co roku nasza szkoła włącza się w akcję: Szlachetna paczka, której celem jest pomoc konkretnym rodzinom z terenu Wieliczki.W tym roku wybraliśmy dwie rodziny i jedną osobę samotną.Oto szczegóły.
Informacja Rady Rodziców
W roku szkolnym 2015/2016 ustala się kwotę na Komitet Rodzicielski w wysokości 30,00 zł na każde dziecko, jeżeli do szkoły uczęszcza więcej niż dwójka dzieci, trzecie dziecko i kolejne jest zwolnione z opłat. Opłaty obowiązują klasy I-VI.Klasy „0” nie ponoszą opłat na Komitet Rodzicielski. 

Wpłaty prosimy dokonać do 31 stycznia 2016 r. do skarbnika klasowego. 
Dla wszystkich klas, które wpłacą w terminie do 30 listopada,  20 % wpłaconej kwoty klasa będzie mogła przeznaczyć na dowolny wybrany przez siebie cel. Skarbnik zebraną kwotę wpłaca na konto RR: 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce, 
Nr rachunku: 58 86190006 0011 0200 9452 0001

Zmiany w zasadach przyznawania pomocy materialnej dla uczniów
Zmiany w zasadach przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Informujemy, że w związku ze zmianą Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka, od dnia 1 sierpnia 2015 r. zaczną obowiązywać nowe zasady przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym.
Zmiany w zasadach przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015 r. zmianie ulegają zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II. Nowe zasady wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r.
Szanowni Rodzice
W roku szkolnym 2015/2016 można otrzymać pomoc z Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” (dofinansowanie do podręczników). Programem będą objęci uczniowie z rodzin, które spełniają kryterium dochodowe tzn. dochód nie może przekroczyć - 574 zł. netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Dofinansowanie do podręczników obejmuje uczniów klas III.
Proszę w sekretariacie zgłaszać dzieci do wyprawki szkolnej i pobierać wnioski do wypełnienia.
Wypełnione dokumenty proszę składać w sekretariacie szkoły do dnia 04.09.2015r.
Szanowni Państwo Rodzice
W związku z realizacją w naszej szkole projektu Zintegrowana polityka bezpieczeństwa i odbytym w dniu 4 maja audytem przeprowadzonym przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie informuję, że będą przeprowadzane kontrole zaparkowanych samochodów na terenie szkoły.
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów zabrania się parkowania samochodów. Pozostawione samochody będą fotografowane, a numery rejestracyjne przekazywane do Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce. Przy bramie wjazdowej jest ustawiony znak zakazu ruchu.
Przypominam również o stosowaniu się do Zarządzenia nr 2/2014/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły. Jest ono dostępne na stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem
Krystyna Tylek
Dyrektor Szkoły
Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce
z dnia 29 stycznia 2015r.
w sprawie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły
W roku szkolnym 2015/2016 można otrzymać pomoc z Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” (dofinansowanie do podręczników). Programem będą objęci uczniowie z rodzin, które spełniają kryterium dochodowe tzn. dochód nie może przekroczyć - 574 zł. netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Dofinansowanie do podręczników obejmuje uczniów klas III.
Proszę w sekretariacie zgłaszać dzieci do wyprawki szkolnej i pobierać wnioski do wypełnienia.


2528