Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Rekrutacja 2021/2022

2.22.21

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Szanowni Państwo,

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego, ma charakter elektroniczny na poziomie gminy.
Dostęp do platformy internetowej obsługującej proces rekrutacji uruchomiony zostanie
od 1 marca 2021 r. pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka

Wygenerowany elektronicznie wniosek wraz z załącznikami (w formie skanu, zdjęcia) należy przesłać na adres sekretariat@szkola2.wieliczka.pl w terminie od 1 marca do 19 marca 2021 r.
W przypadku braku możliwości wysłania wniosku zdalnie, wydrukowany i podpisany dokument
w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie szkoły (jednostka pierwszego wyboru).

Załączniki – Dokumenty potwierdzające kryteria ustawowe:

• Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (link)
• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)
• Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (link)
• Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w dniach od 12.04 do 14.04.2021 r. wypełniają POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA (link)
Potwierdzenie woli przyjęcia Filia w Sułkowie (link)

Niezłożenie „potwierdzenia” w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca
w oddziale przedszkolnym.

Zarządzenie 47-2021_zasady rekrutacji do przeszkoli_2021-2022

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Szanowni Państwo,

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA (link)

Dzieci spoza obwodu podlegają procedurze rekrutacyjnej, jeżeli szkoła posiada wolne miejsca.
Rodzice składają pisemny WNIOSEK (link)

Skan lub zdjęcie wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia/wniosku wraz z załącznikami należy przesłać zdalnie w terminie od 1 marca do 19 marca 2021 r. na adres mailowy sekretariat@szkola2.wieliczka.pl

W przypadku braku możliwości wysłania dokumentów, wydrukowane i podpisane w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Załączniki – Dokumenty potwierdzające kryterium ustalone przez organ prowadzący:

• Oświadczenie rodzica dziecka o spełnieniu kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej (link)

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w dniach od 12.04 do 14.04.2021 r. wypełniają POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA (link)

Niezłożenie „potwierdzenia” w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca
w szkole podstawowej.

Zarządzenie 48-2021_zasady rekrutacji do szkół podstawowych