Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Deklaracja dostępności

9.22.20

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej


Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/spn2itkwwieliczce

Dane teleadresowe jednostki:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WIELICZCE

  1. Moniuszki 1, 32-020 Wieliczka

tel.  +48 12 278 11 77
e-mail: sekretariat@szkola2.wieliczka.pl

szkola2@onet.pl

 

NIP: 683-15-57-091

REGON SZKOŁY WIELICZKA: 000703701

 

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek – Czwartek: 7.00 – 16.00
Piątek: 7.00 – 15.00

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Data ostatniego przeglądu strony: 2022-03-30

 

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

 

 

Strony podmiotowe posiadają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika szkoły.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Zenon Płoskonka
e-mail: zenon.płoskonka@szkola2.wieliczka.pl
Telefon: 12 278 11 78

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce mieści się w trzech budynkach:

Budynek Główny ul.  Moniuszki 1, w którym uczą się Uczniowie klas III – VIII

Budynek ul. Żwirki i Wigury 2, w którym uczą się Uczniowie klas I – II, tel. 12 288 12 31

Szkoła Filialna w Sułkowie – tel. 12 278 51 71

Siedzibą Szkoły Filialnej jest budynek Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Sułkowie nr 235. W Szkole Filialnej mają zajęcia: oddziały edukacji wczesnoszkolnej: klasy I – III oraz oddział przedszkolny.