Print This Page

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W WIELICZCE

I FILII W SUŁKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Podstawa prawna:

1.            art. 131 ust. 4 I 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)

2.            Statut szkoły.

Rekrutacja do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO dla dzieci 5 i 6 - letnich  odbywa się wyłącznie w sposób elektroniczny

na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka


WPROWADZANIE DANYCH I SKŁADANIE WNIOSKÓW

24 kwietnia 2017 o godz. 8.00 zostanie uruchomiona platforma  internetowa, na której zamieszczony zostanie Informator zawierający:

1.     Ofertę publicznych placówek wychowania przedszkolnego;

2.     Wniosek o przyjęcie kandydata;

3.     Instrukcję wypełniania wniosku w formie elektronicznej.

 

Strona będzie aktywna do 15 maja 2017 r. DO GODZ. 1500

 

 

 Rodzice, którzy korzystają z Internetu:

  1. Wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcia dziecka,
  2. Drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu przez obojga rodziców, składają go wyłącznie w placówce pierwszego wyboru, gdzie następuje weryfikacja danych i potwierdzenie złożenia wniosku w systemie informatycznym (wnioski nie będą przyjmowane w pozostałych placówkach wskazanych na liście preferencji)

Rodzice, którzy nie korzystają z Internetu:

1.   Mogą skorzystać z pomocy pracowników szkoły i w placówce wypełnić wniosek w systemie informatycznym.

2.   Pobierają wniosek w dowolnej placówce, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają wyłącznie do placówki pierwszego wyboru (wnioski nie będą przyjmowane w pozostałych placówkach wskazanych na liście preferencji)

3.   Informacje zawarte we wniosku weryfikuje  i wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły, który dokonuje potwierdzenia złożenia wniosku w systemie informatycznym.

Wniosek, który nie jest zatwierdzony w systemie nie bierze udziału w procesie rekrutacji.

Wypełniony wniosek podpisują OBOJE RODZICE.

 

 

Rekrutacja uczniów do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO dokonuje się
z zachowaniem następujących zasad:

 

DZIECI  SZEŚCIOLETNIE:  

Dzieci 6-letnie objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego i przyjmowane są do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności

Po złożeniu wniosków w systemie i formie papierowej:

a)     Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.

b)     Dyrektor podaje do wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

c)     WAŻNE!!! – rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w dniach od 31 maja do 2 czerwca 2017 rw sekretariacie w godz. 800 – 1600

Niedopełnienie tego obowiązku powoduje skreślenie dziecka z listy!!!

d)     Dyrektor podaje do wiadomości zweryfikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych


Pozostałe kwestie dotyczące procedury zawarte zostały w tabeli poniżej

 

Komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne wg następujących kryteriów:


I etap – kryteria wynikające z Ustawy Prawo oświatowe 

Lp.

KRYTERIUM

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Kryteria mają jednakową wartość

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne *)

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne*)

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne*)

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne*)

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem*)

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą*)

*)Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

 

 

II etap  - kryteria ustalone przez Gminę Wieliczka

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie lub po zakończeniu tego etapu, a szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący –UCHWAŁA NR XXXIII/406/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Wieliczka

 

Lp.

KRYTERIUM

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

 

Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym

Zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym;

100 pkt

2.

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukacje przedszkolna w przedszkolu pierwszego wyboru

 

30 pkt

3.

Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (dziecko kończące w danym roku

szkolnym 6 lat) realizowanego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, kryterium dotyczy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

 

30 pkt

4.

Dziecko uprawnione do korzystania z wychowania przedszkolnego w wieku od 3 do 6 lat

 

20 pkt

5.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

Orzeczenie sadu rodzinnego o ustanowieniu nadzoru kuratorskiego lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wsparciu przez asystenta rodziny.

5 pkt

6.

Dziecko, którego tylko jeden rodzic pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym

Zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym;

10 pkt

 

 


WYMAGANE DOKUMENTY

  1. WNIOSEK  o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr2 w Wieliczce -  do wydrukowania po wypełnieniu w elektronicznym systemie rekrutacji.  
  2. Załączniki

·      dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów wynikających
z Ustawy Prawo oświatowe

·      dokumenty i oświadczenia wynikające z kryteriów organu prowadzącego

 

 

  

 

.2528