Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Prawa i obowiązki ucznia

9.11.18

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej oraz poszanowania, godności i nietykalności osobistej;
 3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób;
 5. zapoznania się z programami nauczania, z ich treścią, celem i stawianymi wymogami, oraz do uzyskania od nauczycieli i wychowawców niezbędnych informacji o formach poszerzenia i pogłębienia swoich wiadomości i umiejętności;
 6. sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 7. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach szkolnych;
 8. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły;
 9. rozwijania swoich zainteresowań i talentów, poprzez udział w zajęciach kół przedmiotowych, oraz innych zajęciach rozwijających osobowość i poprawiających wyniki w nauce;
 10. zapoznania się z ocenami klasyfikacyjnymi oraz odwołania się od trybu ustalania oceny, który określa wewnątrzszkolny system oceniania;
 11. rozstrzygania sporów na terenie szkoły na zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron;
 12. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami;
 13. redagowania gazety szkolnej;
 14. w uzasadnionych przypadkach skorzystać z telefonu znajdującego się w sekretariacie szkoły;

Uczeń ma obowiązek do:

 1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, przybywać na nie punktualnie, przygotowywać się do nich oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie;
 2. przestrzegać zasad kultury, współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa w trosce o własne życie, zdrowie i higieniczny rozwój, nie stwarzać sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu innych;
 4. zachować się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia, postępować zgodnie z normami przyjętymi w szkolnej społeczności;
 5. szanować poglądy i przekonania innych ludzi;
 6. szanować pracę własną, pracę rodziców, wychowawców i kolegów, dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
 7. poinformować o przypadkach przemocy, działaniach agresywnych oraz innych patologicznych przypadkach zaistniałych podczas pobytu w szkole;
 8. szanować i dbać o mienie szkolne służące wszystkim uczniom i pracownikom szkoły oraz społeczności szkolnej. W przypadku, gdy umyślnie zniszczy on sprzęt szkolny, pomoce naukowe, cudzą własność itp., jego rodzice zobowiązani są do pokrycia kosztów wyrządzonej szkody lub naprawy;
 9. szanować symbole narodowe i szkolne;
 10. dbać o honor i tradycje szkoły;
 11. przebywać na terenie szkoły od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia zajęć. Po zakończonych zajęciach uczeń nie powinien pozostawać na terenie szkoły;
 12. oczekiwać na rozpoczęcie zajęć w świetlicy szkolnej, w przypadku gdy rozpoczyna zajęcia na późniejszych godzinach lekcyjnych;
 13. nie opuszczać sali lekcyjnej w trakcie prowadzenia zajęć bez zezwolenia nauczyciela;
 14. nie przebywać w sali lekcyjnej (sali gimnastycznej) w czasie przerw;
 15. dbać o staranny, estetyczny i czysty wygląd (nie farbuje włosów, nie maluje twarzy i paznokci, nie odsłania brzucha i pleców), strojem i ozdobami nie demonstruje przynależności do subkultur młodzieżowych, ani sympatii do klubów sportowych;
 16. w czasie zajęć szkolnych nosić obowiązujący strój uczniowski (w nauczaniu zintegrowanym: dziewczęta fartuszki, chłopcy kamizelki, w klasach IV – VI granatowe bezrękawniki), z wyłączeniem zajęć sportowych, lekcji w terenie i wycieczek oraz zajęć pozalekcyjnych. W uzasadnionych przypadkach braku stroju uczniowskiego, obowiązuje strój w tonacji granatowej lub czarnej;
 17. noszenia stroju galowego w czasie: uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, reprezentowania szkoły na zewnątrz, imprez okolicznościowych określonych decyzją dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego lub klasy;
 18. zmienić w szatni obuwie po wejściu do szkoły i zostawić w niej okrycie wierzchnie;
 19. podporządkować się zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego;
 20. zabrania się używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń komunikacyjnych i rejestrujących dźwięk lub obraz na terenie szkoły. W przypadku, gdy uczeń złamie zakaz, każdy nauczyciel ma prawo odebrać mu telefon (lub inne urządzenie) i oddać go dyrektorowi szkoły. Jeśli uczniowi zdarzy się to po raz pierwszy zostaną mu wpisane punkty ujemne z zachowania. W przypadku kolejnego złamania regulaminu szkoły, telefon (lub inne urządzenie) będzie mógł odebrać rodzic u dyrektora szkoły.
 21. Uczeń może przynieść do szkoły aparat fotograficzny i korzystać z niego podczas uroczystości szkolnych;
 22. za wartościowe rzeczy przynoszone przez ucznia do szkoły (np.: walkmany, aparaty fotograficzne, odtwarzacze CD, mp3, mp4, biżuterię itp.) szkoła nie odpowiada;
 23. korzystać z pomieszczeń i sprzętu szkolnego zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących regulaminów;
 24. posiadać aktualną legitymację szkolną oraz zeszyt do korespondencji z rodzicami;
 25. oddać rzeczy znalezione do woźnej;
 26. zabrania się przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu lub deprawujących innych oraz zachęcania lub umożliwiania innym korzystania z nałogów.