Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych szczególnej kategorii – pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów

5.15.20

Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej. Dane dziecka będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia publicznego przed rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO* w związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla oddziałów przedszkolnych wydanymi na mocy art. 8a ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2019 poz. 59 ze zm.).

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki w Wieliczce oraz na stronie internetowej: www.szkola2.onet.pl

Pomiar temperatury ciała dziecka wynika z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a uniemożliwienie jego pomiaru może prowadzić do ograniczenia pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.

Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej jest pan Jacek Krzyżaniak, email: iod@synergiaconsulting.pl

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (RODO).