Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Informacje o świetlicy

10.2.18

Świetlica w naszej szkole obejmuje swoją opieką przede wszystkim dzieci z klas I – IV, a w szczególnych wypadkach również uczniów klas starszych.
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi oraz po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, odrobienia zadań domowych, zjedzenia posiłku. Czas spędzany w świetlicy służy również wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych. Zajęcia świetlicowe mają wzbogacać wiadomości, rozwijać umiejętności i wychowywać. Ważny, zatem jest dobór treści zajęć oraz metod ich prowadzenia.
Program działalności Świetlicy “Świetlikowe duszy granie” został oparty o program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, program kształcenia zintegrowanego “Już w szkole” oraz elementy programów profilaktyczno-terapeutycznych.

Problematyka zajęć świetlicowych

Zajęcia w świetlicy prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Tematyka ich wiązana jest z najbliższym otoczeniem dzieci – rodzina, szkoła, koledzy, przyjaciele, obejmuje wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie oraz miejscu Polski w Europie i w świecie. Podczas zajęć staramy się rozwijać zainteresowania uczniów przyrodą oraz kulturą. Uwzględniamy także tematykę nawiązującą do uroczystości szkolnych, państwowych i dni świątecznych oraz rozmawiamy na temat zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu całego roku.
Obok nauki podstawową formą aktywności dzieci jest zabawa, dlatego uczniowie naszej świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodną z ich zainteresowaniami i upodobaniami. Jest również miejscem na zabawy zorganizowane i kierowane przez nauczycieli. Dbamy o wyzwalanie jak największej aktywności poznawczej i twórczej dzieci. Przez odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry nasi wychowankowie wzbogacają swoją wiedzę i doświadczenia. Kształtują umiejętności oraz angażują się emocjonalnie, co daje okazje do oceniania i wartościowania.

Zajęcia świetlicowe mają na celu wyrabianie spostrzegawczości, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, poprawnego budowania zdań, konstruowania dłuższych wypowiedzi, stymulują pamięć i umiejętność uważnego słuchania, pobudzają wyobraźnię dzieci a także wyrabiają i rozwijają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną uczniów.

W świetlicy prowadzimy następujące rodzaje zajęć:

W celach profilaktyczno-terapeutycznych podczas zajęć wykorzystywane są elementy takich metod jak:

Prowadzone w świetlicy zajęcia umożliwiają rozwój zainteresowań dzieci. Jednak przede wszystkim kształtują umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, odpowiedzialności za innych i podejmowane działania.
Zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej, dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania , wyrażania swoich potrzeb, przekonań oraz uczuć, a także dostrzegania ich u innych. Pokazujemy wychowankom jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe oraz jak panować nad emocjami.