Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Biblioteka – Regulamin korzystanie przez uczniów z podręczników

10.11.18
  1. Regulamin reguluje:
   • zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych
   • obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem
   • postępowanie z przypadku zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.
  2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
   podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego
   materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną
   materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów, służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
  3. Biblioteka nieodpłatnie:
   • wypożycza uczniom podręczniki i/lub materiały edukacyjne mające postać papierową
   • zapewnia uczniom dostęp do podręczników i/lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną
   • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe
  4. Podręczniki i/lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z terminem zwrotu do 7 dni przed zakończeniem danego roku szkolnego.
  5. Wychowawca klasy, na podstawie stosowanego protokołu odbiera z biblioteki materiały ćwiczeniowe i przekazuje je uczniom.
  6. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi do innej szkoły zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki i/lub materiały edukacyjne.
  7. Przez cały okres użytkowania podręczników i/lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek.
  8. Uczeń zobowiązany jest podpisać oraz oprawić otrzymane bezpłatnie podręczniki w foliowe oprawki
  9. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów oraz rodziców (na pierwszym zebraniu) o zasadach korzystania z podręczników i/lub materiałów edukacyjnych
  10. W przypadku uszkodzenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego rodzic zobowiązany jest:
   • Klasy I – III
    • zwrócić koszt podręcznika, który określa Minister Edukacji Narodowej
     Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie,
     Numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać
     ,,zwrot za podręczniki klasa ….., część …” (podając numer części).
   • Klasy IV – VIII
    • wpłacić kwotę zakupu podręcznika na konto szkoły.
  11. Regulamin wchodzi w z życie z dniem 1 września 2015 roku.