Print This Page

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotów 


Uczeń otrzymuje ocenę: 
a) celującą – gdy jego osiągnięcia z przedmiotu wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć określonych w realizowanym programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskiwaniu;
b) bardzo dobrą – gdy opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania; 
c) dobrą – gdy nie opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności wskazanych w programie, a występujące braki programowe nie prognozują utrudnień w dalszym kształceniu; 
d) dostateczną – gdy opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie, co może rokować problemy w poznawaniu trudniejszych treści w kolejnych etapach kształcenia; 
e) dopuszczającą – gdy opanował niewiele wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie, co utrudniać będzie kształcenie kolejnych treści przedmiotu;
f) niedostateczny – gdy nie opanował określonych w programie wiadomości i umiejętności, co uniemożliwia kontynuację jego nauczania w następnym etapie.

 Przedmiot  klasa 4  klasa 5  klasa 6  klasa 7  klasa 8
 Język polski  pobierz  pobierz  pobierz  pobierz  
 Matematyka  pobierz  pobierz  pobierz  pobierz  
 Języka angielski  pobierz  pobierz  pobierz  pobierz  
 język niemiecki  ---  ---  ---  pobierz  
 Historia  pobierz  pobierz  pobierz  pobierz  
 Przyroda  pobierz  pobierz  pobierz  ---  
 Biologia   ---   ---   ---  pobierz  
 Geografia   ---   ---   ---  pobierz  
 Chemia   ---   ---   ---  pobierz  
 Fizyka   ---   ---   ---  pobierz  
 Muzyka pobierz
 Plastyka  pobierz  pobierz  pobierz  pobierz  
 Technika  pobierz  pobierz  pobierz   ---  
 Wychowanie fizyczne  pobierz
 Informatyka  pobierz  ---  ---  pobierz  
 Zajęcia komputerowe  ---  pobierz  pobierz  ---  ---
 Religia  pobierz  pobierz  pobierz  pobierz  


 Przedmiot  klasa 1  klasa 2  klasa 3
 Zajęcia komputerowe    pobierz


2528