Print This Page

Rekrutacja do klasy pierwszej

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W WIELICZCE

ORAZ FILII W SUŁKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 Podstawa prawna:

1.      art. 131 ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r poz. 59)

2.      Statut Szkoły.

 

I. KLASA PIERWSZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Dzieci 7-letnie

DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY tj. Wsie Sułków i Zabawa oraz ulice: Aleja Jana Pawła II, F. Aywasa, St. Batorego, Bednarka, Boża Wola, Czubinów, J.M. Daniłowicza, E. Dembowskiego, Garbarska, ks. Z. Goliana, Górska, Górsko, Janińska, Jasna, J. Kilińskiego, M. Kopernika, Klaśnieńska, brata A. Kosiby, Królowej Jadwigi, Krótka, Kuczkiewicza, Legionów, B. Limanowskiego, J. Matejki, A. Mickiewicza, Miodowa, St. Moniuszki, Nowy Świat, Ogrodowa, Park Królowej Kingi, Park Mickiewicza, Plac Kościuszki, Pocztowa, Powstania Warszawskiego, W. Reymonta, Rożnowska, Rynek Górny, Seraf, W. Sikorskiego, J. Słowackiego, Stroma, Szpitalna, B. Szpunara, Wąska, Wiejska, Zamkowa, S. Żeromskiego, Żwirki i Wigury, os. Boża Wola, Plac Św. Krzyża, Kubusia Puchatka.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA w dniach od 24.04 – 15.05.2017 r. w godz. 800 - 1600.

Karta ZGŁOSZENIA do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja.

DZIECI  SPOZA OBWODU SZKOŁY podlegają procedurze rekrutacyjnej jeżeli szkoła posiada wolne miejsca. 

  1. Rodzice dziecka składają do dyrektora szkoły pisemny WNIOSEK
  2. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.
  3. Dyrektor podaje do wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  4. WAŻNE!!! – rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w dniach od 23- 24 maja 2017r.  w sekretariacie w godz. 800 – 1600
    Niedopełnienie tego obowiązku powoduje skreślenie dziecka z listy!
  5. Dyrektor podaje do wiadomości zweryfikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

WNIOSEK do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja.

 

Pozostałe kwestie dotyczące procedury odwoławczej zawarte zostały w tabeli poniżej

  

Komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne wg następujących kryteriów:

I etap  - kryteria ustalone przez Gminę Wieliczka

L.p.

 

 

Kryterium

Liczba punktów odpowiadająca poszczególnym kryteriom

Zgłoszenie kryterium do oceny  Tak*)

 

1.

dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

100

 

2.

do szkoły podstawowej uczęszcza rodzeństwo kandydata

100

 

3.

droga dziecka do szkoły podstawowej jest krótsza niż do szkoły obwodowej i nie przekracza 3 km

80

 

4.

dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Wieliczka

50

 

5.

wielodzietność rodziny

40

 


Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów są oświadczenia jednego z rodziców dziecka złożone według wzoru określonego w Załączniku nr 1 Uchwały NR XXXIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych w Gminie Wieliczka

 

 

II etap – kryteria wynikające z Ustawy Prawo oświatowe

L.p.

Kryterium

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryteriów

pkt

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

10

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne *)

10

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne*

10

4.

Niepełnosprawność

obojga rodziców kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne*)

10

5.

Niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne*

10

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem*)

10

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą*)

10

 

  • Załączniki

ü  dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wynikających z Ustawy Prawo oświatowe

ü  oświadczenia dotyczące kryteriów Gminy Wieliczka

 

 

 

 2528