Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

Zasady korzystania przez uczniów z transportu publicznego w trakcie przejazdów do szkoły i powrotów do domu od 1 września 2020 r.

9.15.20

Zasady korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki w Wieliczce z transportu publicznego w trakcie przejazdów do szkoły i powrotów do domu od 1 września 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm) w związku z § 23 i 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7  sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z  wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 z późn. Zm) oraz Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. i Zasadami bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez MI i GIS,  wprowadza się zasady dotyczące przejazdów uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce do szkoły w czasie zagrożenia epidemią:

  1. Uczniom szkół podstawowych prowadzonym przez gminę Wieliczka zapewnia się bezpłatny dowóz do szkół liniami autobusowymi obsługiwanymi przez Wielicką Spółkę Transportową oraz Autobusowymi Liniami Dowozowymi Kolei Małopolskich.
  2. Z przewozu do szkół korzystają wyłącznie uczniowie zdrowi, nie przejawiający widocznych objawów chorobowych.
  3. Przejazd uczniów na zajęcia lekcyjne odbywa się pod opieką sprawowaną przez opiekunów zatrudnionych w jednostkach oświatowych.
  4. Uczniowie nie mają wstępu do strefy wydzielonej w autobusie przeznaczonej dla kierowcy.
  5. W autobusie podczas przyjazdu do szkoły oraz powrotu do domu uczniowie zobowiązani są do zakrywania ust oraz nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy lub w inny sposób przewidziany przepisami prawa.
  6. Do autobusów uczniowie wsiadają drugimi drzwiami licząc od początku pojazdu.
  7. W miarę możliwości w autobusie uczniowie zajmują miejsca w środkowej strefie zachowując pomiędzy sobą niezbędny dystans.
  8. Podczas wsiadania, przejazdu i wysiadania uczniowie stosują się do poleceń opiekunów, jak również poleceń porządkowych kierowcy.
  9. Uczniowie, którzy dotrą do szkoły, podczas oczekiwania na zajęcia lekcyjne przebywają w  świetlicy szkolnej.
  10. Po zakończonych zajęciach uczniowie oczekują na opiekunów sprawujących opiekę w  autobusie przy wejściu głównym do szkoły, na parking autobusowy uczniowie udają się wyłącznie pod opieką opiekunów.